Nöbetçi Eczane

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
   
  

 

İlaç Fiyatlari Hakkinda Tebliğ'De Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ

İLÂÇ FİYATLARI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(Resmî Gazete Yayım Tarihi: 24.04.1998 Sayı: 23322)

Sağlık Bakanlığından:
Türkiye'de imâl edilen tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar ile kodeks ampullerinin fiyatlarına dair 84/8845 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 28/12/1984 tarih ve 18619 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.
Zikredilen Bakanlar Kurulu kararının 6 ncı maddesi ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 11 inci ve 43 üncü maddelerine istinaden hazırlanan ve ilâç fiyatlarının tesbiti ile ilgili uygulama esaslarını göstermek üzere 01/09/1995 tarihli ve 22391 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ilâç Fiyatları Hakkında Tebliğ' in 3 üncü ve 4 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
''Madde 3 - Tanıtım, Pazarlama ve Satış Giderleri: ilacın tanıtımı için yapılacak giderler; 07/09/1990 tarihli ve 20628 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Beşeri ispençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliği'nde belirtilen tanıtım kriterlerine uygun olarak yapılır. Tanıtım giderleri, firmanın yıllık net ilâç satış hasılatının % 3' ünü aşamaz.
Maliyet hesabında, ilacın pazarlama ve satış giderleri olarak yapılan harcamaların, net satış hasılatının %15'ine kadar olan miktarı dikkate alınır.''
''Madde 4 - iskonto Oranları: Kârlılık hesabında, firmanın brüt satış hasılatlarının azami %10' una kadar iskontolar dikkate alınır.''
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Okunma Sayısı: 2332
Yayın Tarihi: 29/04/2013 12:37