Nöbetçi Eczane

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
   
  

 

İspençiyari Ve Tibbi Müstahzarlar Hakkindaki 21 Mayis 1928 Tarih Ve 1262 Numarali Kanuna Zeyl Edilecek Madde Hakkinda Kanun

iSPENÇiYARi ve TIBBi MÜSTAHZARLAR HAKKINDAKi 21 MAYIS 1928 TARiH ve 1262 NUMARALI KANUNA ZEYL EDiLECEK MADDE HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 1557
(Resmî Gazete Yayım Tarihi: 12.02.1930 Sayı: 1422)

Madde 1- ispançiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki 21 Mayıs 1928 tarih ve 1262 numaralı kanuna zeyl olmak üzere aşağıdaki madde ilave edilmiştir:
Yerli müstahzarların âmilleri veya mes'ul müdürleri ve ecnebi memleketlerden giren müstahzarları yapan fabrika ve lâboratuvarların Türkiye'de mütemekkin vekilleri vefat ettikleri takdirde verilmiş olan ruhsatnamelerin hükmü kalmaz. Yerli müstahzarlar âmil veya mes'ul müdürlerinin mirasçıları müstahzar yapmaya salâhiyetli iseler doğrudan doğruya kendi namlarına ve salâhiyet sahibi olmadıkları takdirde bunları yapabilecek salâhiyetli bir mes'ul müdür göstererek yeniden ruhsatname alırlar. Ecnebi fabrika ve lâ-boratuvarların gösterecekleri yeni vekiller de ayni mecburiyete tâbidirler. Her iki halde müstahzarın formülü değişmediği takdirde bunlar tahlilden ve tahlil harcından istisna edilirler.
Madde 2- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 3- Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Maliye ve Sıhhat ve içtimaî Mua-venet Vekilleri memurdur.

Okunma Sayısı: 2168
Yayın Tarihi: 29/04/2013 13:31