Nöbetçi Eczane

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
   
  

 

İspençiyari Ve Tibbi Müstahzarlar Kanununa Yeniden Bazi Hükümler İlavesine Dair Kanun

İSPENÇİYARİ ve TIBBi MÜSTAHZARLAR KANUNUNA YENİDEN BAZI HÜKÜMLER İLAVESİNE DAİR KANUN

Kanun Numarası: 3940
(Resmî Gazete Yayım Tarihi: 29.11.1940 Sayı : 4691)

Madde 1 - Memleket dahilinde imâl veya hariçten ithal edilen veteriner tababette kullanılan tıbbî ve ispençiyarî müstahzarlar 15.04.1928 tarih ve 1262 sayılı kanunun içine alınmıştır.
Bu müstahzarların fenni tahlil ve tetkikleri Ziraat Vekâletinin tavassutu ile Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletine ve devaî kıymetinin tespitinden sonra Kanunî müsaadesi Ziraat Vekâletine aittir.
Bu suretle veteriner müstahzarların 04.06.1937 tarih ve 3203 sayılı kanun mucibince yapılacak murakabe şekli Ziraat ve Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletleri tarafından birlikte tanzim ve tesbit olunur.
Madde 2- Veteriner tababette kullanılan ispençiyarî ve tıbbî müstahzarları 1262 sayılı kanunun 5 inci maddesi hükümleri dairesinde veterinerlerde yapabilirler.
Madde 3- Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 4- Bu Kanunun hükümlerini icraya Adliye, Gümrük ve inhisarlar, Sıhhat ve içtimaî Muavenet ve Ziraat Vekilleri memurdur.

Okunma Sayısı: 2335
Yayın Tarihi: 29/04/2013 13:26