Nöbetçi Eczane

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
   
  

 

Tüketici Konseyi Yönetmeliği

TÜKETİCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BiRiNCi BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyi'nin kuruluş, toplantı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.
Dayanak
Madde 2- Bu yönetmelik, 23.02.1995 tarih ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 21 inci ve 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürünü,
Konsey: Tüketici Konseyini,
Başkan: Konsey Başkanını,
Üye: Tüketici Konseyi Üyesini,
Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya
tüketen gerçek veya tüzel kişiyi,
Tüketici Örgütleri: Tüketicinin Korunması amacıyla kurulan dernek, vakıf ve tüketim
kooperatiflerini,
Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu
ifade eder.

iKiNCi BÖLÜM
Kuruluş ve Görevleri

Kuruluş
Madde 4- Konsey Tüketici sorunlarının çözümlenmesine, ihtiyaçlarının karşılanma-sına ve ekonomik çıkarlarının korunmasına ilişkin konuları araştırmak, sorunların çözümü için alınabilecek tedbirlerle Kanun'un uygulanması hakkındaki görüş ve önerileri Bakanlığa ve ilgili kurum veya kuruluşlara iletmek üzere kurulmuştur.
Başkan ve Üyeler
Madde 5- Konsey, Bakanın veya görevlendireceği Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında;

1- Adalet Bakanlığı'ndan bir temsilci
2- içişleri Bakanlığı'ndan bir temsilci
3- Maliye Bakanlığı'ndan bir temsilci
4- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir temsilci
5- Sağlık Bakanlığı'ndan bir temsilci
6- Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir temsilci
7- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan bir temsilci
8- Turizm Bakanlığı'ndan bir temsilci
9- Çevre Bakanlığı'ndan bir temsilci
10- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'ndan bir temsilci,
11- Hazine Müsteşarlığı'ndan bir temsilci
12- Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan bir temsilci
13- Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı'ndan bir temsilci,
14- Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı'ndan bir temsilci
15- Milli Prodüktivite Merkezinden bir temsilci,
16- Diyanet işleri Bakanlığı'ndan bir temsilci
17- Türk Belediyecilik Derneği'nden iki temsilci,
18- işçi Sendikaları Konfederasyonlarından üçer temsilci,
19- Türkiye Milli Kooperatifler Birliği'nden bir temsilci,
20- Yüksek Öğretim Kurulundan üç temsilci,
21- Türk Barolar Birliği'nden üç temsilci,
22- Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nden bir temsilci,
23- Türk Eczacıları Birliği'nden bir temsilci,
24- Türk Tabipleri Birliği'nden bir temsilci,
25- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyon'ndan üç temsilci,
26- Türkiye Odalar ve Barolar Birliği'nden üç temsilci,
27- Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden bir temsilci,
28- Milli Kalite Konseyi'nden bir temsilci,
29- Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfından bir temsilci,
30- Tüketici Derneklerinden on beş temsilci,
31- Tüketici Vakıflarından üç temsilci,
32- Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği'nden beş temsilci,
33- Tüketici derneği üst kuruluşlarından üç temsilci,
olmak üzere Başkan dahil yetmişüç kişiden oluşur.
Konsey'e kayıtlı en fazla üyeye sahip ilk üç sıradaki tüketici dernekleri üst kuruluşları ile tüketici vakıfları birer temsilci ile katılır.
Tüketici derneklerinden, kayıtlı üye sayısı en fazla ilk yedi dernek birer, illerdeki şube sayısı en fazla olan ilk beş dernek birer ve şube sayısı en fazla olan ilk üç dernek birer temsilci olmak üzere toplam on beş kişi konseye katılır.
Yönetmeliğin (1) ile (16) ncı bentlerinde sayılan Bakanlık, kurum veya kuruluşları temsilen görevlendirilenlerin üst düzey görevliler arasından belirlenmesi zorunludur.
Yüksek Öğrenim Kurulu temsilcileri hukuk, iktisat ve ev ekonomisi konularında görev yapan öğretim üyeleri arasından belirlenir.
Konseyin Görevleri
Madde 6- Konsey'in görevleri şunlardır:
a) Tüketici ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunmasına ilişkin tedbirler konusunda
araştırma ve çalışmalarda bulunmak,
b) Tüketici sorunlarının tüketici lehine çözümlenmesi amacıyla alınacak tedbirler ile
kanunun uygulanmasına ilişkin önerileri karara bağlamak ve ilgili mercilere aktarmak,
c) Tüketicinin korunması ile ilgili kanun teklifleri, yönetmelik ve tebliğler hakkında
görüş oluşturmak ve önerilerde bulunmak,
d) Tüketicinin korunması alanındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
e) Tüketicinin eğitilmesi ve aydınlatılması için kitap, mecmua ve broşür çıkarılmasına
ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda programlar
düzenlenmesine ilişkin, usul ve esaslar hakkında önerilerde bulunmak,
f) Konseye katılan tüketici örgütleri temsilcileri arasından Reklam Kurulu'na
gönderilecek üyeyi seçmek,
g) Kuruluş amaçları doğrultusunda diğer görevleri yapmak,
Başkanın Görevleri
Madde 7- Başkanın görevleri:
a) Konsey'e ve divana başkanlık yapmak,
b) Konsey'in toplanma, tarih, yer ve gündemini tespit etmek,
c) Başkanlığa gönderilen rapor, tebliğ ve önerileri değerlendirerek uygun görülenleri
görüşülmek üzere konsey gündemine almak,
d) Konsey çalışmalarının gündeme uygun olarak verimli ve düzenli bir şekilde
yürütülmesini sağlamak,
e) Konsey'in faaliyetleri ile ilgili toplantı ve görüşmelerde Konsey'i temsil etmektir.
Sekreterya
Madde 8- Konsey'in sekreterya hizmetleri Genel Müdürün görevlendireceği yeterli sayıdaki personeli tarafından yürütülür.
Sekreteryanın Görevleri
Madde 9- Sekreteryanın görevleri:
a) Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak,
b) Konsey'in raportörlük, dosyalama, evrak giriş çıkış işlemlerini ve arşiv faaliyetlerini
yürütmek,
c) Konsey'in toplanma tarihi ile yer ve gündemin Konsey üyelerine bildirmek,
d) Konsey tutanaklarını düzenlemek, dosyalamak ve alınan kararları ilgili kurum ve
kuruluşlara göndermek,
e) ilgili kurum ve kuruluşlarla haberleşmeyi sağlamak,
f) Başkanın veya konseyin uygun göreceği diğer işleri yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma ?ekli
Madde 10- Konsey, Başkanın çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak Ankara'da toplanır. Başkanın gerekli görmesi veya üyelerin en az dörtte birinin başkana yapacağı gerekçeli ve yazılı başvuru üzerine de olağanüstü toplanır. Bu tür toplantılar, başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır. Başkanın uygun görmesi durumunda toplantılar Ankara dışında da yapılabilir.
Olağan ve olağanüstü toplantıya davet, toplantı gününden en az bir ay önce üyelere yazılı olarak gündem ile birlikte gönderilir.
Toplantı Nisabı
Madde 11- Konsey, üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. ilk toplantıda nisab sağlanmazsa, toplantı iki ay sonra yapılır ve nisab aranmaz.
Oylama
Madde 12- Konsey, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Kararlar, oylama anında hazır bulunanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır.
Kararların alınmasında açık oylama yapılır. Oylama sonucu alınan kararlar divan başkanlığınca toplantı tutanağına geçirilir.
Gündem
Madde 13- Konsey gündemi Başkan tarafından tespit edilir. Konsey'in toplanma tarihinden en az on beş gün önce, konsey'de temsil edilen kuruluşlardan en az on tanesinin onbeş temsilcisi tarafından Başkanlığa yapılan yazılı ve gerekçeli başvuru üzerine gündeme madde eklenir.
Gündemde;
a) Toplantı divanının oluşması için bir Başkan Yardımcısı ile toplantı tutanaklarını
düzenleyecek iki katip üyenin seçilmesi,
b) Toplantı tutanaklarının yazılması ve imzalanması yetkisinin divana verilmesi,
c) Konsey gündemiyle ilgili rapor, tebliğ ve diğer belgelerin okunması, tartışılması ve
kararların alınması,
d) Konsey'e katılan tüketici örgütleri temsilcileri arasından Reklam Kurulu'na
gönderilecek üyenin seçimi,
e) Tüketicinin korunması ile ilgili diğer hususlar,
yer alır.
Divanın Kuruluşu ve Görevleri
Madde 14- Divan; Başkan ile Konsey'e katılan temsilciler arasından Konsey tarafından seçilen bir başkan yardımcısı ve iki katip üyeden oluşur.
Divan; Konsey'i gündeme uygun olarak yönetmek, oy ayırımı ve sayımı yapmak, görüş ve öneriler ile alınan kararları açıklamak, bunların tutanağa kaydedilmesini sağlamak, talepte bulunanlara konuşma imkanı tanımakla görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Ödenek
Madde 15- Konsey'in toplantı ve çalışmalarına ilişkin tüm giderler ile sair harcamalar Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Yürürlük
Madde 16- Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 8.9.1995 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütür.

Okunma Sayısı: 2546
Yayın Tarihi: 29/04/2013 13:34