Nöbetçi Eczane

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
   
  

 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarina İlişkin Kanunlarin Bazi Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARINA İLİŞKİN KANUNLARIN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN

Kanun Numarası: 4276 Kabul Tarihi: 18.06.1997
(Resmî Gazete Yayım Tarihi: 20.06.1997 Sayı: 23025)

Madde 1- 09.03.1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin icrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği işlere Dair Kanunun 14 ncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve veteriner hekim odaları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Madde 2- 6343 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkraları altıncı fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren veteriner hekim odaları ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, Birlik ile odalar, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Madde 3- 19.03.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Barolar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Madde 4- 1136 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca maddenin dokuzucu ve onuncu fıkraları dokuzuncu fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile Türk Barolar Birliği sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Ancak millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, barolar ile Türkiye Barolar Birliği, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Madde 5- 1136 sayılı Kanunun 111 inci maddesinin birinci fıkrası ile son fıkrası aşa-ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Türkiye Barolar Birliği, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz.
77 nci maddenin beş, altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkra hükümleri Birlik organları hakkında da uygulanır.
Madde 6- 27.01.1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Birlik ve organları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Madde 7- 6235 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Odalar ve organları, kuruluş amaçları dışında faaliyetti bulunamazlar.
Madde 8- 6235 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkraları altıncı fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren Birlik ve odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Bayındırlık ve iskân Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit bir usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Ancak millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, Birlik ve odalar, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Madde 9- 23.1.1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz-lar.
Madde 10- 6023 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkraları altıncı fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliğinin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.

Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar, aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Madde 11- 15.5.1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ziraat odaları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Madde 12- 6964 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca aynı maddenin beşinci ve altıncı fıkraları beşinci fırka olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren ziraat odaları ve Ziraat Odaları Birliğinin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit bir usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, ziraat odaları ile Ziraat Odaları Birliği, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Madde 13- 6964 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ziraat Odaları Birliği, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz.
Madde 14- 7.6.1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Odalar kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Madde 15- 3224 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Birlik, kuruluş amacı dışında faaliyette bulunamaz.
Madde 16- 3224 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkraları altıncı fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren odalar ve Birliğin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit bir usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, odalar ve Birlik, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar, aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Madde 17- 25.1.1956 tarihli ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odaları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz-lar.
Madde 18- 6643 sayılı kanunun Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca aynı maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları yedinci fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren oda ve Birliğin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Ancak, millî güvenliğin ve kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odaları, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içerisinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Madde 19- 8.3.1950 tarihli ve 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun Ek 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkraları altıncı fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Odalar , borsalar ve Birlik, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Amaçları dışında faaliyet gösteren odalar, borsalar ve Birliğin sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Ancak millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, odalar, borsalar ve Birlik, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Madde 20- 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ek Madde 1- Dernekler, birlikler, federasyonlar ve Konfederasyon, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Madde 21- 507 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları dördüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren dernekler, birlikler, federasyonlar ve Konfederas-yonun sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Ancak, millî güvenliğin kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, dernekler, birlikler, federasyonlar ve Konfederasyon, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunular. Hâkim kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Madde 22- 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununun 14 üncü maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Odalar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Madde 23- 3568 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin beşinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren odaların sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Maliye Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, odalar vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Madde 24- 3568 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Birlik, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz.
Madde 25- 18.1.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 50 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 26- 18.1.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 163 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Birlik ve organları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.
Madde 27- 1512 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ayrıca aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkraları altıncı fıkra olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Amaçları dışında faaliyet gösteren Türkiye Noterler Birliğinin merkezdeki sorumlu organları ile noter odalarının başkan ve yönetim kurullarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde sonuçlandırılır.
Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, Birliğin merkezindeki organları ile odaların başkan ve yönetim kurulları vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Madde 28- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 29- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
19/61997

Okunma Sayısı: 2464
Yayın Tarihi: 23/04/2013 10:05